Nawigacja

Przyroda

Przedmiotowy system oceniania

PSO  z przyrody

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

    Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o:

 • nową podstawę programową przedmiotu „przyroda” z dn.23 12.2008 r. (kl. IV)
 • program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” wydawnictwa „Nowa Era” (kl. IV)
 • standardy egzaminacyjne oraz umiejętności kluczowe

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH RZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:

 1. Formy aktywności :
 1. Sprawdziany, prace klasowe ( zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej z zakresu większego niż 3 jednostki lekcyjne lub działu)
 2. kartkówki bez zapowiedzi, z ostatnich 3 lekcji
 3. praca na lekcji indywidualna i w grupach
 4. ustna odpowiedź
 5. dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia)
 6. krótkie prace pisemne kartkówki,
 7. prace domowe;
 8. udział w konkursach przedmiotowych

nieprzygotowanie do lekcji ( uczeń ma prawo do zgłoszenia 3 nieprzygotowań w półroczu, kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną)

 1. Poprawa ocen:
 1. Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 2. Kartkówki nie podlegają poprawie
 3. Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie ustalonym z nauczycielem.
 4. uczeń, który wcześniej uzyskał ze sprawdzianu 2 lub 3, może w trakcie pisania sprawdzianu poprawkowego zrezygnować z oddania pracy. Jeśli go odda to każda ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika.
 5. Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną i roczną.

3. Nieobecność na sprawdzianach:

a) w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on obowiązek napisania ich w terminach:

 - w przypadku jednodniowej nieobecności – podczas następnej lekcji

 - w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia – do 7 dni po powrocie do szkoły

 - przy dłuższych nieobecnościach – do 14 dni

4. Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:

100% punktów i punkty dodatkowe – celujący

100% – 90% – bardzo dobry

89% – 75% – dobry

74% – 50% – dostateczny

49% – 31% – dopuszczający

30% – 0% – niedostateczny

5. Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem. Mogą to być:

- dodatkowe konsultacje  (po uzgodnieniu z nauczycielem)

- prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu

- pomoc koleżeńska

- ścisła współpraca z rodzicami

- skierowanie ucznia do poradni pedagogiczno-psychologiczne

 

II Ogólne ryteria oceniania uczniów z przyrody na poszczególne oceny

1. Ocenę dopuszczającą ( poziom wymagań konieczny) może otrzymać uczeń, który:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;
 • posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi
 • posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;
 • w obszarze umiejętności:

- przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia

- rozumie prosty tekst źródłowy.

 Jest to uczeń, który spełnia wymagania konieczne, ale ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, przyswaja i rozumie treści najłatwiejsze, najprostsze i uniwersalne, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym, słabo posługuje się słownictwem przedmiotowym i przyrządami przyrodnika. Zakres wiadomości pozwala jednak na dalsze kontynuowanie nauki

 

2. Ocenę dostateczną ( poziom wymagań podstawowy) może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i koniecznego,:

 • zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
 • posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać;
 • w obszarze umiejętności:

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł

  informacji przyrodniczej

- potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub

  innych źródłach wiedzy

Jest to uczeń, który opanował podstawowe, ale stosunkowo proste i uniwersalne treści .niezbędne na danym etapie kształcenia użyteczne w działaniach praktycznych, rozumie język przedmiotu, reaguje na pomoc nauczyciela przy zadaniach trudniejszych.

 

3. Ocenę dobrą ( poziom wymagań rozszerzony) może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania poziomu koniecznego i podstawowego, ponadto podejmuje udane  próby  rozwiązywania  niektórych  zadań  i  problemów  z  poziomu  rozszerzającego i dopełniającego,  :

 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
 • korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma przyrodnicze, popularnonaukowe i inne;
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą;
 • w obszarze umiejętności:

- potrafi samodzielnie opracować na piśmie zagadnienia przyrodnicze wskazane przez nauczyciela, korzystając z różnych źródeł

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela analizować teksty źródłowe

  i porównać dostrzeżone w nich zjawiska

- dobrze posługuje się mapą geograficzną /potrafi odczytać zawarte w nich

  informacje i posługiwać się legendą mapy/

Jest to uczeń, który w większości opanował program nauczania. Poprawnie posługuje się językiem przedmiotu, większość problemów rozwiązuje samodzielnie.

 

4. Ocenę bardzo dobrą ( poziom wymagań dopełniający) może otrzymać uczeń, który w pełni spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego i dopełniającego :

 • projektuje doświadczenia i prezentuje je;
 • dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych   i działalności człowieka;
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie;
 • wyjaśnia je, rozwiązuje problemy;
 • w obszarze umiejętności:

- sprawnie korzysta ze wszystkich wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji

- potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do dodatkowych

  źródeł informacji

- potrafi samodzielnie rozwiązać problemy i zadania postawione przez

  nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo- skutkowych

  wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z zakresu przyrody,

  ale również pokrewnych przedmiotów

Jest to uczeń, który opanował zagadnienia najtrudniejsze, nietypowe, złożone. Biegle posługuje się przyrządami przyrodnika i poprawnie posługuje się językiem przedmiotu, Samodzielnie rozwiązuje pojawiające się problemy przyrodnicze ujęte programem nauczania, a posiadaną wiedzę potrafi zastosować  w nowych sytuacjach

 

5. Ocenę celującą ( poziom wymagań wykraczający) może otrzymać uczeń, który:

 • wykracza swoją wiedzą poza podstawę programową;
 • selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach przedmiotowych, akcjach obejmujących przyrodę i pokrewne dziedziny;
 • w obszarze umiejętności:

- nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez

  nauczyciela, ale również potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości

- potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle przyrodniczymi,

  ale umie również powiązać problematykę przyrodniczą z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji innych przedmiotów

- potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji

Jest to uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w danej klasie. Biegle posługuje się językiem przyrodniczym

Rozwija swoje uzdolnienia, a  zdobytymi wiadomościami potrafi zastosować w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe również też, które wykraczają poza program nauczania tej klasy. Osiąga sukcesy w konkursach.

       Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. .

  Zasady wystawiania ocen śródrocznych i  końcoworocznych oraz warunki ich poprawy są zawarte w WSO.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  74-201 Warnice, Warnice 30
 • 91 561 28 60

Galeriazdjęć