Nawigacja

Dokumenty szkoły

Statut

 

Statut

 Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Warnicach

 

Podstawą prawną tworzenia, dla każdej placówki oświatowej, Statutu Szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 60, ustęp 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, pozycja 624 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach

§ 2 Szkole Podstawowej w Warnicach podporządkowana jest Filia w Starym Przylepie.

      1. Organizację szkoły filialnej określa statut szkoły macierzystej.

      2. Siedziba filii mieści się w budynku nr 60 w Starym Przylepie

      3. Na pieczątce filii używana jest nazwa:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach

Filia w Starym Przylepie

§ 3. Siedziba Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach mieści się w Warnicach, nr 30

§ 4. Akt powołania Szkoły: Uchwała Rady Gminy w Warnicach

§ 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 6. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy Warnice

§ 7. Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu jest jednostką budżetową, której obsługę księgową prowadzi Urząd Gminy w Warnicach.

§ 8. Szkoła Podstawowa kształci uczniów w oddziałach w cyklu sześcioletnim.

      1. W  Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach oraz w jej filii mogą być tworzone  

          oddziały przedszkolne dla dzieci pięcio- sześcioletnich.

§ 9. W celu kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach, warunkach zdrowotnych mogą być tworzone klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, klasy integracyjne oraz klasy z nauką dwóch języków obcych lub klasy o innym profilu.

§ 10. Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.

§ 11. W Szkole mogą być realizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne

 

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

 

§ 12. Celem Szkoły jest w szczególności:

 1. Prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia.
 2. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów,

Rozwijanie wrażliwości moralnej,

 1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka,
 3. Rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu dziecka,
 4. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,
 5. Rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej
  i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia,
 6. Ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych,
 7. Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
 8. Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania
  i umiejętności ich rozwiązywania.

§ 13. Zadaniem Szkoły jest w szczególności:

 1. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną,
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 4. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,
 5. stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 6. inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć,
 7. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
 8. stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności stosownie
  do ich możliwości psychofizycznych,
 9. kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności,
 10. upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 11. zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informatycznej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,
 12. poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń,
  także patologii społecznej,
 13. rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny,
 14. umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a przede wszystkim nauki języka oraz własnej historii i kultury,
 15. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 16. przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanie egzaminów
  i sprawdzianów,
 17. umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizacji obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem
  lub programem nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
 18. organizowanie zajęć w zakresie wczesnego wspomagania dziecka , zgodnie z odrębnymi przepisami.
 19. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego oraz zajęć terapeutycznych,
 20. realizowanie zadań wychowawczych zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym,
 21. współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu,
 22. udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
 23. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny, upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 24. zapewnianie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem planowania i organizacji wycieczek szkolnych.

§ 14. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją
oraz innymi przejawami patologii społecznej w Szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna organizowana przez pedagoga, pielęgniarkę i wychowawców zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki oraz  Programem. Wychowawczym

§ 15. Zadania Szkoła wykonuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji ochrony zdrowia.

 1. Szkoła diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka poprzez obserwację, rozmowy z rodzicami, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ankiet  
 2. Stymuluje rozwój ucznia poprzez dostosowanie tempa pracy do jego możliwości intelektualnych
 3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjum poprzez :

      1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości szkoły

      2) stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania

      3) uczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności

      4) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości  

          finansowych Szkoły

      5) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami, indywidualnymi  

          zainteresowaniami i możliwościami intelektualnymi

      6) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów

          poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze dziecka – wspierając w tym względzie rodziców – stosownie do jego wieku, potrzeb i warunków szkoły. W tym celu :

1) realizuje własny program wychowawczy opiniowany przez rodziców

 2) systematycznie monitoruje zachowania dzieci

 3) kultywuje tradycje

 4) szczególnie dba o to, aby wychowawca stanowił dla swoich uczniów autorytet

 5) umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich

 6) dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia

      7) współpracuje z innymi instytucjami wychowawczymi

 1. Dba o to, aby uczeń i w trakcie organizowanych przez nią zajęć czuł się bezpiecznie pod względem psychicznym i fizycznym. W tym celu należy zwrócić uwagę na:

 1)  poszanowanie godności osobistej ucznia  

2) dbałość o jego dobro i troskę o zdrowie

  3) honorowanie podmiotowości ucznia

  4) tworzenie w szkole miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich członków społeczności szkolnej

   5) kształtowanie u ucznia pozytywnej motywacji do pracy

   6) kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich

   7) stworzenie uczniom optymalnych warunków pracy poprzez:

        a) właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć

        b) dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy

 c) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych

          8) rzetelne i odpowiedzialne pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw i przed lekcjami

 9) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

10) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego:

a) organizowanie form pracy zapisanych w programie wychowawczym szkoły, które umożliwia  

     uczniom opanowanie tych przepisów i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach

b) współdziałanie szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu

     drogowego

11) obciążenie pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

12) uświadamianie uczniom zagrożeń oraz znaczenia zdrowia i dbałości o nie

13) kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności, rzetelności i

      wytrwałości

14) kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny siebie i innych, poznawania własnych uczuć i

      opanowania emocji i komunikowania się  

 1. Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działalności ekologicznej, poszukując form pracy atrakcyjnych dla ucznia:

1) „tygodnie ekologiczne”

2) wycieczki krajoznawcze

3) rajdy rowerowe

4) zielone szkoły

5) realizacja projektów ekologicznych

 1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności uczenia poprzez:

     1) korygowanie odchyleń od normy

2) wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności

3) eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń (w tym zaburzeń zachowania)

4) wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych

 1. Szkoła za zgodą rodziców kieruje uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych specjalistycznych poradni.  
 2. Szkoła wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych pod względem organizacyjnym oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej.  
 3. Szkoła prowadzi współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie kierowania na badania, realizacji zaleceń, szkoleń, konsultacji dla rodziców
 4. Wsparcia, w tym również pomocy materialnej udziela się uczniom mającym trudności z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych:

1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna, dydaktyczna

2) poradnictwo w zakresie pozyskiwania pomocy prawnej,

3) wsparcie z zakresie uzyskiwania pomocy materialnej- stypendium, zapomogi.

§ 16 Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Szkoły ustala się:

        1.  w czasie zajęć poza terenem Szkoły za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest zawsze tylko  

            nauczyciel-kierownik wycieczki. Dodatkową opiekę stanowić mogą rodzice lub inne osoby pełnoletnie (po  

            uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły)  

  1) należy przestrzegać następujących zasad sprawowania opieki:

      a)  jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli grupa wyjeżdża na wycieczkę poza teren szkoły np. do kina ,   

           teatru, krajoznawczą, wielodniową

                    b) jeden opiekun na 10 uczniów w przypadku wyjazdu na basen czy rajd rowerowy

       c) w klasach 0-III dwóch opiekunów na 20 uczniów jeśli grupa wyjeżdża na wycieczkę poza teren   

           szkoły np. do kina , teatru, krajoznawczą, wielodniową oraz  dwóch opiekunów na 10 uczniów w

           przypadku wyjazdu na basen czy rajd rowerowy

       d) obowiązkiem każdego kierownika wycieczki / imprezy / jest sprawdzenie stanu liczebnego

           uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu na miejsce

       e) nauczyciel prowadzący wycieczkę jest zobowiązany do zapoznania uczestników z zasadami

           bezpieczeństwa w czasie podróży, zasad zachowania się w lesie, regulaminem kąpieli itp. w

            zależności od charakteru wycieczki.  

§ 17. Przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego harmonogramu, zapobiegając niebezpiecznym zachowaniom i zabawom uczniów.

1. Dyżur przed lekcjami pełniony jest 20 minut przed ich rozpoczęciem.
       2. Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela zobowiązany jest do pełnienia za niego dyżuru po   

           odbytym zastępstwie.  

3. Nauczyciele nauczania zintegrowanego zobowiązani są po zakończeniu zajęć sprowadzić uczniów do  

    szatni, a dzieci korzystające z opieki świetlicy powierzyć wychowawcy świetlicy.  

4. Uczeń może być zwolniony do domu tylko na pisemną prośbę rodziców. W przypadku nieprzewidzianego   

    zwolnienia, spowodowanego złym samopoczuciem, rodzice są zobowiązani do osobistego odebrania  

    dziecka.  Informacja ta musi być podpisana przez rodziców. W przeciwnym wypadku uczeń nie może

     opuścić szkoły.

5. Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję ma obowiązek podać uczniom informację o ewentualnym odwołaniu

     zajęć dydaktycznych w dniu następnym.  

§ 18.1 Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) złożyli stosowne oświadczenie.

       2. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym. Oświadczenie może zostać zmienione
          w każdym czasie.

       3. Na wniosek rodziców Szkoła organizuje naukę etyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

       4. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym na zasadach określonych w odrębnych     

          przepisach.

       5. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

       6. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć w celu odbycia rekolekcji

           wielkopostnych.

 

Rozdział III

Organy Szkoły

 

§ 19.1 Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

2. Organy wymienione w ust. 1 pkt 2–4  działają w oparciu o własne regulaminy.

1) Szkoła zapewnia warunki dla właściwego współdziałania organów wymienionych w ust. 1,    

    a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji

    w granicach swoich kompetencji.

§ 20.Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:

 1. wydawanie zarządzeń dyrektora Szkoły,
 2. posiedzenia Rady Pedagogicznej,
 3. zebrania ogólne i klasowe rodziców,
 4. spotkania z Radą Rodziców,
 5. spotkania z Samorządem Uczniowskim,

inne formy kontaktów doraźnych (telefon, fax, mail, list).

§ 21.1. Szkoła  zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami
przy arbitrażu dyrektora Szkoły.

2. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu,

2) organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu.

§ 22.1 Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor w szczególności:

 1. kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły, przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły,
 3. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Szkoły,
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 5. wydaje zarządzenia wewnątrzszkolne w sprawach zapewniających bezpieczeństwo
  i higienę nauki,
 6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej przeprowadzanego w Szkole.
 9. ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

a)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą,

b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

c) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone,

d) zajęć religii lub etyki,

e) zajęć wychowania do życia w rodzinie,

f) zajęć języka mniejszości narodowej.

10). Ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art. 42 ust. 2  

       pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela.

      11) Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3  

            godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub miedzyklasowej) w danym roku  

            szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć

            edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i

            uzdolnienia uczniów.

      12) po zabiegnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla

            których nie jest ustalona podstawa programowa.

      13) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

            biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym

            ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczym w wymiarze 6 dni w roku.

3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, związkami zawodowymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§ 23.1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele.

2.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. podejmowanie uchwał zmieniających Statut,
 2.  zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 6. ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego Szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora Szkoły lub do dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.

5. Rada pedagogiczna działa w oparciu o własny regulamin.

§ 24. 1 W Szkole działała Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Szkoły.

2. Rada Rodziców występuje do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły,
 2. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
 3. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
 4. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
 5. współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem i zakładami pracy,
 6. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole
  i środowisku lokalnym,
 7. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły,
  a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 8. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalanie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki,
 9. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 10. opiniowanie decyzji w sprawie jednolitego ubioru uczniów, tzw. „mundurków”

4. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin.

§ 25.1 W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, którzy wybierają Zarząd Samorządu Uczniowskiego

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły swoje wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i materialnymi Szkoły, w porozumieniu
  z dyrektorem,
 6. prawo wyboru opiekuna i Rzecznika Praw Dziecka
 7. prawo do posiadanie własnych funduszy, które służą do finansowania działalności samorządu uczniowskiego.

3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o własny regulamin.

§ 26 1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

2. W szkole tworzy się stanowisko kierownika Szkoły Filialnej w Starym Przylepie.

3. Stanowisko kierownika Szkoły Filialnej w Starym Przylepie powierza i odwołuje z niego dyrektor po   zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

4. Osoba, której powierzono to stanowisko wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora przydziałem kompetencji.

 5. Do podstawowych obowiązków Kierownika należy w szczególności:

 1. organizowanie i koordynowanie bieżącego roku działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej filii;
 2. utrzymywanie kontaktu z rodzicami, rozwiązywanie problemów, odpowiadanie na ich postulaty i skargi;
 3. współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, służbą zdrowia i innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły;
 4. nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej ucznia;
 5. nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie;
 6. dbanie o mienie szkoły, jej stan techniczny, czynienie starań o jego poprawę.

   5. Kierownik ma prawo do:
       1)   przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń oraz kontrolować ich realizację;

       2) decydować w bieżących sprawach procesu pedagogicznego, wychowawczego i opiekuńczego;

       3) wnioskować do dyrektora szkoły w sprawach nagród, wyróżnień i kar porządkowych dla podległych  

           pracowników i nauczycieli.

  6. Kierownik filii odpowiada:

1)   służbowo przed Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną  i organem prowadzącym oraz nadzorującym:
 a)  za sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych;
 b) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej;
 c) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli (awans zawodowy

           nauczycieli);
 d) bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi;
 e) stan techniczny bazy lokalowej;
 f) porządek i czystość w budynku szkoły, obiektach gospodarczych i na terenie całego obiektu;
 g) gospodarkę materiałową i mienie filii;
 h) dokumentację szkolną, jej prowadzenie i przechowywanie.

 

Rozdział IV

Współpraca rodziców i nauczycieli

 

§ 27.1 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy Szkoły.

2. Współdziałanie rodziców i Szkoły odbywa się poprzez:

 1. zebrania ogólne dyrektora z rodzicami poszczególnych klas,
 2. spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji
  na temat ich dzieci, wg ustalonego harmonogramu,
 3. indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami,
 4. wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców,
 5. organizowanie zespołu wychowawczego w przypadku szczególnych trudności z uczniem,
 6. informacje pisemne,
 7. wizyty wychowawcy, pedagoga w domu rodzinnym ucznia.

3. Zwołanie zespołu, o którym mowa w ust.2 pkt 5, odbywa się na wniosek wychowawcy lub uczącego w danej klasie nauczyciela. W pracach zespołu uczestniczą: dyrektor, pedagog, wychowawca (zainteresowany nauczyciel), rodzice i uczeń.

§ 28.1 Rodzice w szczególności mają prawo do:

 1. współuczestniczenia w realizacji programu wychowawczego Szkoły,
 2. zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w Szkole i danej klasie,
 3. zapoznania się z programami nauczania, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
 4. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły;
  o przekazanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor Szkoły.

2. Rodzice powinni poinformować Szkołę o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach, trudnościach wychowawczych oraz o stanie jego zdrowia.

                                                                     

Rozdział V

Organizacja Szkoły

 

§ 29.1 Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii   

    zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 30.1 Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. W Szkole nauczane są przedmioty ujęte w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej według  

    programów i zasad ujętych w podstawach programowych kształcenia ogólnego – określanych przez ministra

    właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Programy wybrane  lub opracowane samodzielnie przez nauczyciela, z uwzględnieniem zasad, określonych
     w odrębnych przepisach , tworzą szkolny zestaw programów nauczania – określony dla całego etapu   

     edukacyjnego.

4. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Szkoła może organizować klasy autorskie. Plan pracy

    klasy autorskiej, program nauczania wraz z przydziałem godzin lekcyjnych, przedstawia nauczyciel  

    prowadzący do akceptacji dyrektorowi, który wdraża procedurę przyjęcia koncepcji klasy przez inne organy

    Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 31.1 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników , w tym pracowników  

    zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków  

    przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 32.1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów opracowuje się z uwzględnieniem:

 1. równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. różnorodności zajęć w każdym dniu,
 3. nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

3. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest przez pięć dni w tygodniu.

§ 33.1 W strukturze organizacyjnej Szkoły znajdują się:

       1)  klasy I–VI etapu kształcenia podstawowego

       2) odziały przedszkolne

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

3. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 uczniów.

   1) w przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę  

    uczniów można obniżyć o dwoje.

4. Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
     w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz informatyki.

5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. W klasach I– III na  

    zajęciach wychowania fizycznego podziałów na grupy nie przewiduje się.

6. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach  

    łączonych oraz przeniesienie uczniów ze Szkoły Filialnej do macierzystej.

§ 34.1 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne,
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności
  w nauce oraz inne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
 4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt 3 i pkt 4 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

3. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt 1 prowadzone są systemem klasowo-lekcyjnym.

4. W oddziale przedszkolnym, na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: rytmika, nauka

    języka obcego, nauka pływania i inne,

      1)  zajęcia dodatkowe organizowane są za  pełną odpłatnością oraz za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie

2) zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy  

    wychowania przedszkolnego

      3) Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe powinny posiadać stosowne kwalifikacje.

§ 35.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dyrektor Szkoły ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej w czasie od 30 minut do 60 minut, zachowując tygodniowy czas pracy, obliczony
na podstawie ramowego planu nauczania.

   2. Godzina pracy w świetlicy, oddziale przedszkolnym, punkcie przedszkolnym wynosi 60 minut.

§ 36. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, artystycznych, warsztatowych, terapeutycznych, rekreacyjno-sportowych, nauczania języków obcych, informatyki, kół zainteresowań i innych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.

§ 37. Szkoła może przyjmować studentów studiów podyplomowych oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z innymi nauczycielami ze szkołą wyższą.

§ 38.1 Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia:

 1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
 2. bibliotekę z czytelnią,
 3. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 4. gabinet pedagoga i logopedy
 5. zespół pomieszczeń sportowych i rekreacyjnych,
 6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku.

2. W pomieszczeniach do nauki przyrody, informatyki oraz wychowania fizycznego wywieszone są w widocznym
i łatwo dostępnym miejscu regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 39.1 W Szkole Podstawowej w Warnicach funkcjonuje szkolno- gminna biblioteka z punktem bibliotecznym w filii w Starym Przylepie, będąca centrum multimedialnym, służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, rodziców oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych i doskonalenia pracy nauczycieli.

2. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin zegarowych w tygodniu

3. Zbiory biblioteki obejmują:

 1. podręczniki i programy szkolne,
 2. lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
 3. wydawnictwa informacyjne,
 4. lekturę uzupełniającą do języka polskiego,
 5. literaturę popularno-naukową,
 6. wybrane pozycje z literatury pięknej,
 7. druki urzędowe oraz czasopisma,
 8. kasety wideo,
 9. programy multimedialne.

4. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni reguluje wewnętrzny Regulamin Biblioteki Szkolnej.

§ 40.1 Szkoła może wydawać publikacje związane ze swoją działalnością, autorstwa nauczycieli.

2. Publikacje, o których mowa w ust. 1, za zgodą zainteresowanych, oznaczane są nazwą i symbolem Szkoły.

3. Szkoła może wydawać materiały informacyjne i promocyjne.

4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1–3 podejmuje dyrektor Szkoły.

§ 41.1. Każdy uczeń, na co dzień ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu oraz ubierać się zgodnie z obowiązującymi w szkole normami:

 1. strój ucznia jest czysty, zasłania plecy, brzuch, bieliznę osobistą, nie posiada symboli grup nieformalnych czy subkultur młodzieżowych, elementów obraźliwych czy agresywnych
 2. na skórze ucznia nie ma tatuaży i napisów wykonanych długopisami czy pisakami,
 3. włosy ucznia są czyste, uczesane, niefarbowane,
 4. uczeń nie nosi kolczyków w ciele, np. w nosie, pępku, na brwiach; dopuszcza się, noszenie skromnych kolczyków w uszach,
 5. uczeń w budynku szkoły nie nosi nakrycia głowy (czapka, kaptur),
 6. uczeń na terenie szkoły zobowiązany jest zmieniać obuwie (buty sportowe na gumowych podeszwach, czyste, zasznurowane),
 7. na zajęciach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój i obuwie sportowe zgodne z wymogami ustalonymi przez nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Podczas uroczystości szkolnych uczeń zobowiązany jest wystąpić w stroju galowym (biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie).

§ 42 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za kradzież mienia uczniowskiego wniesionego na teren placówki.

 

Rozdział VI

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

§ 43. Podstawą prawną do tworzenia szkolnych regulaminów oceniania jest rozporządzenie dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 44. Zasady oceniania w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu określają następujące regulaminy:

 1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w szkole podstawowej,
 2. Przedmiotowe systemy oceniania,
 3. Wymagania edukacyjne na daną ocenę.

§ 45. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w szkole podstawowej zawierają:

 1. formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,
 2. zasady oceniania edukacji zintegrowanej w klasach I – III,
 3. zasady oceniania zachowania w klasach I – III,
 4. zasady oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV – VI,
 5. tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zgłaszania zastrzeżeń rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
 6. warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 7. terminy klasyfikowania uczniów i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i zachowania,
 8. zasady przechodzenia uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach
  do innych szkół oraz przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

nagrody i wyróżnienia dla uczniów przodujących w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.

§ 46. 1 Przedmiotowy System Oceniania zawiera określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Przedmiotowy System Oceniania ujednolica i uszczegóławia zakres i formy oceniania przez wszystkich nauczycieli szkoły.

3. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje następujące obszary:

 1. kontrakt (pakt) z uczniem,
 2. narzędzia sprawdzania i oceniania,
 3. wymagania na poszczególne oceny; kryteria oceny celującej,
 4. sposób ustalania oceny półrocznej i rocznej.

4. Z zasadami przedmiotowego Systemu Oceniania nauczyciel zobowiązany jest zapoznać uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych w każdym roku szkolnym.

§ 47. 1 Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie: wiadomości, umiejętności, postaw uczniów.

2. Wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu

    nauczania.

3. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych

    i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

4. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.

5. Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów ustalają kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie

    szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.

6. Uczniom jak i rodzicom na początku roku szkolnego są przedstawiane wymagania edukacyjne na daną ocenę.

7. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim:

 1. poziom opanowania wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia,
 2. zmiany zachodzące w poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów pod wpływem określonego oddziaływania dydaktycznego,
 3. wykorzystanie wiedzy w praktyce,
 4. rozumienie przekazywanych treści,
 5. sposób prezentacji wiedzy,
 6. kreatywność ucznia,
 7. umiejętność współdziałania w grupie,

przygotowanie i pracę na lekcji.

§ 48. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z odpowiednich przedmiotów nauczania powinny uwzględniać treści:

 1. na ocenę dopuszczającą:
 1. niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
 2. potrzebne w życiu;

2. na ocenę dostateczną:

 1. najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
 2. łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
 3. o niewielkim stopniu złożoności (przystępne),
 4. często powtarzające się w programie nauczania,
 5. dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 6. głównie proste, uniwersalne umiejętności,
 7. określone programem zawartym w podstawie programowej;

3. na ocenę dobrą:

 1. istotne w strukturze przedmiotu,
 2. bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe,
 3. przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu,
 4. użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności,
 5. o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

4. na ocenę bardzo dobrą:

 1. złożone, trudne i ważne do opanowania,
 2. wymagające korzystania z różnych źródeł,
 3. umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 4. pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
 5. pełne opanowanie programu,

5. na ocenę celującą:

 1. znacznie wykraczające poza program nauczania,
 2. stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
 3. wynikające z indywidualnych zainteresowań,

zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

§ 49. Proponuje się następujące formy kontroli nabywanych przez uczniów umiejętności:

 1. zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych,
 2. dawanie uczniom poleceń, które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym,
 3. prace klasowe w postaci wypracowań, dyktand, zadań lub innych form pisemnych,
 4. stosowanie standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych,
 5. obserwowanie uczniów w czasie zajęć szkolnych,
 6. szacowanie wytworów pracy uczniów,

analiza notatek w zeszytach przedmiotowych.

§ 50. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w dokumencie „Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów” stanowiący załącznik do statutu

§ 51. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego nieokreślone w regulaminach wewnętrznych określają akty nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

 

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

 

§ 52. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, pracowników obsługi i służby zdrowia.

§ 53. Dla efektywnego funkcjonowania Szkoły utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:

 1. dyrektor Szkoły,
 2. kierownik szkoły filialnej w Starym Przylepie
 3. nauczyciel bibliotekarz,
 4. nauczyciel,pedagog.

§ 54. Nauczycieli religii kieruje do pracy biskup, ordynariusz diecezji lub odpowiedni zwierzchnik innych kościołów i związków wyznaniowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 55.1 Praca pedagogiczna nauczycieli bibliotekarzy obejmuje w szczególności:

 1. udostępnianie zbiorów,
 2. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach poprzez aktualne gazetki i wystawy przygotowane wspólnie z uczniami,
 3. poradnictwo w wyborach lektur czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
 4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcje biblioteczne) oraz wycieczek pozaszkolnych do bibliotek miejskich,
 5. udostępnienie nauczycielom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych
  im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz w przygotowywaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,
 6. inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,
 7. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole 
  na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
 8. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki.

2. Prace organizacyjne nauczyciela bibliotekarza obejmują w szczególności:

 1. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły,
 2. ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z przepisami,
 3. opracowanie biblioteczne zbiorów,
 4. selekcję i konserwację zbiorów, organizację warsztatu informacyjnego,
 5. organizację udostępniania zbiorów,
 6. planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,
 7. udział w kontroli księgozbioru (skontrum),
 8. przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki przy zmianie nauczyciela w formie ustalonej przez dyrektora Szkoły,

3. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami polega na współudziale w realizacji wszystkich zadań statutowych szkoły.

§ 56.1 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zakres zadań nauczyciela obejmuje w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz powierzone mienie,
 2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
 3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 5. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
 6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
 8. współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczego Zespołu,
 9. wykonywanie działań profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb.

3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:

 1. wyboru programu nauczania nauczanego przedmiotu, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu
  i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  a także wyboru podręczników zatwierdzonych przez MEN oraz środków dydaktycznych,
 2. pisemnego opracowania planu osiąganych umiejętności uczniów w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych,
 3. realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym planem osiąganych umiejętności uczniów,
 4. systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 5. wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia,
 6. sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela,
 7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. występowania z wnioskami, za zgodą rodziców (opiekunów) o umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki,
 9. wykorzystania pomocy naukowych,
 10. umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 11. sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej,
 12. ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich,
 13. uczestniczenia w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i wykonywania jej uchwał,
 14. udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego,
 15. prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 16. pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych, sposób pełnienia dyżurów określa wewnętrzny Regulamin Dyżurów Nauczycieli uchwalony przez Radę Pedagogiczną,
 17. kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 18. dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami, zastępowania innych nauczycieli,
 19. podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia,
 20. przestrzegania zasad kontraktu wychowawczego nauczyciel-uczeń,
 21. działań w zakresie diagnozowania jakości pracy szkoły.

§ 57.1 Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od dzwonka rozpoczynającego lekcję aż do jej zakończenia.

2. Nauczyciel ma obowiązek pilnowania właściwego zajmowania miejsc przez uczniów oraz korygowania
     ich postawy w czasie lekcji.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć również poza terenem szkoły.  

   Zajęcia rozpoczynają się od wyjścia uczniów ze szkoły i trwają do ich powrotu do budynku szkolnego.

4. Nauczyciele planujący zajęcia poza terenem szkoły muszą uzyskać akceptację dyrektora na zorganizowanie

    takich zajęć.

5. Nauczyciele organizujący wycieczki jedno lub wielodniowe winni wypełnić dokumentację wycieczki
    i po uzyskaniu akceptacji dyrektora, złożyć ją w sekretariacie Szkoły.

§ 58.1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe lub przedmiotowe. Pracą  

    zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.

3. Organizację i formy działania zespołu wychowawczego, problemowo-zadaniowego, przedmiotowego określa  

    regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

4. Cele i zadania zespołów obejmują:

 1. organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji,
 2. ustalenie sposobów korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
 3. ustalenie sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych,
 4. opracowanie i modyfikowanie wymagań edukacyjnych na daną ocenę,
 5. opracowanie sposobów diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 6. pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów,
 7. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, w tym: wymianę doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, popularyzowanie wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych i nowatorskich metod nauczania w ramach lekcji koleżeńskich oraz organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 8. opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
 9. opracowanie kryteriów oceny jakości pracy nauczyciela,
 10. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,

§ 59.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował  

    się oddziałem przez cały okres nauczania na danym etapie nauczania.

3. W szczególnych przypadkach nauczyciel – wychowawca może zwrócić się do dyrektora  o zwolnienie go z  

    pełnienia obowiązków wychowawcy.

4.  W razie dłuższej nieobecności wychowawcy dyrektor szkoły powierza opiekę nad oddziałem innemu 

     nauczycielowi.

5. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

    1) z urzędu,

    2) na pisemny wniosek przynajmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 nie jest dla dyrektora wiążący. O sposobie jego załatwiania dyrektor  

    informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

§ 60. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania
  do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające jednostkę
  i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 3. dostosowuje formy realizowanych zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

§ 61. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

2. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

§ 62. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:

 1. współpracy z rodzicami,
 2. współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
 3. zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie,
 4. ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania,
 5. powiadomienia ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na trzy tygodnie przed zakończeniem półrocznych, rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej lub ustnej, na zebraniu z rodzicami, zorganizowanym nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 63. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:

 1. dokonuje wpisów do dziennika danych osobowych ucznia,
 2. kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe),
 3. przygotowuje półroczne, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne,
 4. wpisuje roczne oceny do arkusza ocen,
 5. wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne),
 6. dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły),
 7. wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego,
 8. prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami,
 9. nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (np. po wycieczkach, imprezach),
 10. odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy,
 11. prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami.

§ 64. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, w tym także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa
dla ich rodziców.

§ 65.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

 1. dyrektora Szkoły,
 2. pedagoga szkolnego,
 3. pielęgniarki,
 4. nauczyciela bibliotekarza,
 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 6. Rady Pedagogicznej,
 7. Rady Rodziców,
 8. doradców metodycznych,
 9. nauczycieli innych przedmiotów,
 10. innych placówek i instytucji oświatowo - wychowawczych.

§ 66. Rodzice, jak również uczniowie, mogą wnioskować do dyrektora Szkoły o przydział nauczyciela wychowawcy na nowy rok szkolny.

§ 67.1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga, która jednocześnie pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa, do którego obowiązków należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 2. opracowywanie wniosków dotyczących pomocy uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 3. pozyskiwanie informacji na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną
  i planowanie działań wychowawczych zapobiegających patologiom,
 4. współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi
  w zakresie wspólnego oddziaływania na rzecz uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej,
 5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 6. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
 7. czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów podczas edukacji,
 8. utrzymywanie stałych kontaktów z lokalną poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 9. wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem
  lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich,
 10. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej,
 11. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
 12. udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych,
 13. prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia, nauczycielami przyrody, wychowania do życia w rodzinie i wychowawcami profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii,
 14. koordynowanie działań związanych z dalszą realizacją obowiązku szkolnego w innych placówkach oświatowo-wychowawczych,
 15. współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami Szkoły w egzekwowaniu od uczniów przestrzegania ustaleń Statutu,
 16. dokonywanie półrocznych ocen sytuacji wychowawczej w Szkole oraz prezentowanie
  jej na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
 17. analizowanie nieobecności uczniów na zajęciach na koniec każdego miesiąca oraz podejmowanie skutecznych działań i przekazywanie informacji dyrektorowi szkoły,

2. Koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje następujące zadania:

   1) obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i  

       bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

   2) analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej.

   3) ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa

       bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny.

   4) koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych w szkole programów:

       wychowawczego i profilaktycznego.

   5) uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i

       zagrożenia.

   6) pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami

       (policja,  straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i  

       młodzieży.

   7) dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły.

   8) Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

   9) Promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

§ 68.1. W Szkole Podstawowej w Warnicach działa świetlica szkolna

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

3. Świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.

4. Zadania wychowawcze świetlicy:

   1) sprawowanie opieki nad powierzoną grupą uczniów,

   2) organizowanie zajęć wychowawczych w grupie,

   3) utrzymywanie ścisłego kontaktu z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami.

5. Czas pracy nauczycieli świetlicy wynosi 26 godzin zegarowych.

§ 69. 1.Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu w stołówce szkolnej działającej przy świetlicy.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala organ prowadzący w porozumieniu z ajentem.

§ 70.1. Zasady zatrudniania w Szkole pracowników administracji, obsługi oraz służby zdrowia regulują odrębne przepisy.

2. Powierzenie i odwołanie ze stanowisk należy do kompetencji dyrektora Szkoła.

3. Dyrektor nadzoruje pracowników nie będących nauczycielami

4.   Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania:

1) przepisów bhp, ppoż.,

2) indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności opracowanych przez dyrektora placówki,

3) natychmiastowego reagowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić
           zagrożenie dla ich bezpieczeństwa oraz informowania o tym wychowawców lub pedagoga,

4) monitorowania obecności osób postronnych wchodzących na teren szkoły, zwrócenie się o podanie celu    

    pobytu, w razie potrzeby zawiadomienia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierowania tej osoby do  

    dyrektora.

Rozdział VIII

Uczniowie Szkoły

§ 71.1. Do Szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu– uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
     w Warnicach na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)

2) uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w przypadku gdy szkoła dysponują wolnymi   

    miejscami.

2. O przyjęciu ucznia do każdej z klas decyduje dyrektor Szkoły. Przyjęcie ucznia spoza obwodu wymaga  

    zawiadomienia organu prowadzącego oraz dyrektora tej szkoły, w którego obwodzie uczeń mieszka.

§ 72.1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: świadectwa ukończenia klasy niższej
w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł oraz podania rodziców.

2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełnianie
     w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

3. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył  

    się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole, uczeń   

    może:

 1. uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,
 2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
 3. uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
 4. szkoła w miarę swoich możliwości organizuje dodatkowe zajęcia w celu wyrównania braków programowych

4. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego wyznaczony przez dyrektora.

§ 73.1. Uczeń ma prawo do:

 1. uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania i wymagań z poszczególnych przedmiotów,
 2. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień
  i odpowiedzi,
 3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 4. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 5. reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 6. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
  przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie
  jego godności,
 7. przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania
  od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
 8. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 9. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądowych
  i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 10. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 11. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz korzystania z ustalonych sposobów kontroli postępów
  w nauce,
 12. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 13. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 14. korzystania z pomieszczeń Szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 15. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie Szkoły,
 16. korzystania z opieki pielęgniarskiej,
 17. uzyskania informacji dotyczących terminów prac klasowych zgodnie z przyjętymi ustaleniami,
 18. korzystania z uprawnień wynikających z wewnętrznego regulaminu "Szczęśliwy numerek".

2. W przypadku łamania praw ucznia, wynikających ze Statutu Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka uczeń ma  

    prawo osobiście lub za pośrednictwem rzecznika praw ucznia czy samorządu uczniowskiego:

    1)  złożyć skargę na piśmie do wychowawcy lub do dyrektora .

    2) dyrektor jest zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni orzeczenia w sprawie  

        oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi i udzielenia pomocy.

     3) od orzeczenia dyrektora Szkoły, w terminie 14 dni, uczeń ma prawo wnieść odwołanie do organ

         prowadzącego.

§ 74. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie  oraz ustaleń władz szkolnych
w szczególności dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły szczególnie poprzez:
  1. przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,
  2. szanowanie poglądów i przekonań religijnych innych ludzi,
  3. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
  4. szanowanie godności i nietykalności osobistej, własnej i innych,
  5. dbałość o własne życie, zdrowie i higienę,
  6. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  7. szanowanie mienia własnego i cudzego,
  8. nie zaśmiecanie pomieszczeń,
  9. nie niszczenie ścian, elewacji budynku, sprzętu,
  10. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowanie się zaleceniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasowego,
  11. nieoddalanie się w czasie trwania zajęć poza obiekty Szkoły bez zgody nauczyciela, zwolnienie
   z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) oraz
   w wyniku decyzji wychowawcy, nauczycieli bądź pielęgniarki,
  12. usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności
  13. dostarczenie przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć,
  14. nieprzynoszenie przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
  15. dbanie o życie i zdrowie, wystrzeganie się nałogów,
  16. pokrywanie kosztów wyrządzonych szkód materialnych,
  17. nie używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
  18. przestrzeganie norm i zasad powszechnie uznanych i obowiązujących w życiu społecznym.
  19. dbanie o honor szkoły i swoim zachowaniem godnego jego reprezentowania

§ 75. Zasady usprawiedliwiania nieobecności  zwolnień z zajęć:

 1. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona w ciągu 2 dni od powrotu ucznia do szkoły.
 2. Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7dni rodzic /opiekun/ ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy.
 3. W przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.
 4. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego winne być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.
 5. Rodzic/opiekun/ może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedyncze godziny w uzasadnionych przypadkach nie częściej niż 3 razy w semestrze.
 6. Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF. Zwolnienie z lekcji ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic/opiekun/ poprosi o to na piśmie z klauzulą „na moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.
 7. W przypadku stwierdzonych u ucznia nieusprawiedliwionych 10 godzin lub 3 kolejnych dni:

a) wychowawca informuje rodziców//prawnych opiekunów/

b) interweniuje pedagog dokonując diagnozy sytuacji rodzinnej

c) wychowawca wysyła pisemne powiadomienie do rodziców /prawnych opiekunów/

d) pedagog szkolny wzywa rodziców na rozmowę z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem  

    szkoły.

 1. W wypadku stwierdzenia nie realizowania obowiązku szkolnego przez dziecko dyrektor szkoły ma prawo wnioskować do organu prowadzącego o ukaranie ucznia, nakładając na rodziców/prawnych opiekunów/ grzywny  i kierowanie sprawy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

§ 76. Każdy uczeń kończący naukę w Szkole lub zmieniający szkołę zobowiązany jest zdać wychowawcy kartę obiegową najpóźniej przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

§ 77. Ucznia nagradza się za:

 1. bardzo dobre wyniki w nauce,
 2. wzorowe zachowanie,
 3. wybitne osiągnięcia i pracę społeczną,
 4. dzielność i odwagę.

§ 78. Nagrodami są:

 1. pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,
 2. pochwała wychowawcy wobec rodziców,
 3. pochwała dyrektora wobec uczniów Szkoły,
 4. pochwała dyrektora wobec rodziców,
 5. nagroda rzeczowa,
 6. dyplom,
 7. list gratulacyjny do rodziców,
 8. ekspozycja na tablicy wyróżnień,
 9. wpis do księgi,
 10. statuetka,
 11. odznaka.

§ 79. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

§ 80. Wobec ucznia można zastosować następujące kary:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,
 2. upomnienie dyrektora Szkoły,
 3. nagana dyrektora Szkoły,
 4. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 5. zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
 6. przeniesienie do innej klasy ,
 7. przeniesienie ucznia do innej szkoły 

§ 81.1. Przeniesienie do innej klasy w ramach Szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:

 1. jeżeli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary,
 2. jeżeli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich (np. pobicie, wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy),
 3. jeżeli uczeń notorycznie utrudnia prowadzenia lekcji.

2. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 1, decyduje Rada Pedagogiczna.

3. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary, o której mowa w ust. 1 na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 82. Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły
w przypadku szczególnie drastycznego, chuligańskiego zachowania:

      1 nagminne kradzieże,

      2. częste pobicia,

      3. dewastacja i niszczenie sprzętu szkolnego,

      4. alkohol lub narkotyki,

      5. szczególnie obraźliwe zachowanie wobec nauczycieli

§ 83.1 Szkoła  ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze. Udzielanie odpowiedniej informacji odbywa się na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami, a w przypadku kar określonych w § 75 pkt 3–8, poprzez wezwanie rodziców do Szkoły.

      2. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w terminie trzech dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu  

         wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora Szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor
         po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia. Nieodrzucenie sprzeciwu w terminie
         14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział IX

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

§ 84.1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

       2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

           1) systemowych działaniach mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów  

               wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i  

               uzdolnień,

           2) działaniach pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i  

               możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia,

           3) diagnozowaniu środowiska ucznia,

           4) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich  

              zaspokojenia,

          5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,

          6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

          7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów  

              niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o  

              charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz  

             zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów  

             posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami  

             w nauce,

         8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,

         9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego  

             szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

       10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

       11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji  

             programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego  

             stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,  

             uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

       12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

       13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

        14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

       1) rodzicami,

       2) psychologiem,

       3) pedagogiem,

       4) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyrzycach,

       5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:

      1) rodziców,

      2) ucznia,

      3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem,

      4) specjalisty,

      5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

     1) wybitnych uzdolnień,

     2) niepełnosprawności,

     3) niedostosowania społecznego,

     4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

     5) specyficznych trudności w uczeniu się,

     6) zaburzeń komunikacji językowej,

     7) choroby przewlekłej,

     8) zaburzeń psychicznych,

     9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

    10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych,

    11) zaniedbań środowiskowych,

    12) trudności adaptacyjnych,

    13) odmienności kulturowej.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

    1) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

    2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

    3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych  oraz socjoterapeutycznych,

    4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

    5) porad dla uczniów,

    6) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

6. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem,     

    prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

7. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej  

    składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu, o którym mowa w ust. 20.

8. W przypadku, gdy podjęte działania w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są    

    efektywne i nie stwierdza się wyraźnej poprawy w zakresie pokonywania trudności, o których mowa w ust. 4 pkt

    1 -13, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców /opiekunów prawnych, na wniosek nauczyciela lub specjalisty

    wykonującego działania w szkole działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz po  

    zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną składa wraz z uzasadnieniem wniosek do poradni psychologiczno-

    pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

    ucznia. Dyrektor szkoły informuje rodziców / opiekunów prawnych o podjętych działaniach.

9. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

10. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.  

     Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

11. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

     1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

     2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych

         ucznia,

     3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

     4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków

         dydaktycznych,

     5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

13. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w  

      uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.

     1) Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie  

         może przekraczać 8 osób.

     2) Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

     3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor  

         szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej

         edukacji przedmiotowych.

     4) Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych

         może być niższa, niż określona w ust.13.

     5) O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po na podstawie opinii

         Zespołu określającego efektywność prowadzonych zajęć.

     6) Nauczyciel zajęć dydaktyczno- wychowawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie  

         dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań  

         przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

14. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

      1) korekcyjno- kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w  

          uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej;  

          liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów,

     2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji  

        językowej; zajęcia prowadza nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba   

         uczestników  

         zajęć do 4 dzieci,

     3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z  

        dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do  

        10 uczniów.

15. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno- kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający  

      kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

16. Za zgoda organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą

      być prowadzone indywidualnie.

17. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi lub specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

18. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły.

19. W szkole zatrudniony jest pedagog, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do

      rodzaju prowadzonych zajęć.

20. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele  

      posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

21. W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań  

     pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

22. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

     1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

         uczniów, w tym:

        a. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

        b. rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień,

    2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do  

       dokonanego rozpoznania,

    3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych  

        zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków

        i zaleceń do dalszej pracy z uczniem,

    4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu,

    5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów

         niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów

         niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

     6) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni

         pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania w § 34 ust.4 pkt. 5-13,

     7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

     8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla  

         uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

     9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

    10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

    11) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-

          pedagogicznej.

23. W skład każdego Zespołu wchodzą: pedagog jako koordynator, wychowawca klasy jako przewodniczący,  

      wskazani przez dyrektora nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana,  

      specjaliści zatrudnieni w szkole.

24. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie  

      posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, wychowawca klasy.

25. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców  

      ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

26. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć przedstawiciel poradni psychologiczno-

      pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

27. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:

      1) „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej,

      2) na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy,

      3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

28. W przypadkach, o których mowa w ust.20 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia,

     zwana dalej „ Kartą ”.

29. Karta zawiera:

     1) imię (imiona) i nazwisko ucznia,

     2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,

     3) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), a w tym:

         a) diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

            specjalistycznej,

        b) informacje o stanie zdrowia ucznia, gdy udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej związane jest  

           ze stanem zdrowia ucznia,

         c) rozpoznanie dokonane przez Zespół,

     4) zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne

         potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia,

     5) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar  

         godzin, w którym powinny być realizowane,

      6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu,

      7) podpis dyrektora szkoły.

30. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej  

     za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, Zespół , o którym mowa ust. 20, dokonuje okresowej   

     oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres,  

      z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być  

      odnotowana w Karcie.

31. Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola,

      szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów

      tej dokumentacji.

32. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, kopię Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców.

33. Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły oryginał Karty otrzymuje  

      rodzic/ opiekun prawny.

34. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w  

      szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich

      realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.

35. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

      pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Stargardzie Szczecińskim na zasadach  

      określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

36. W szkole zatrudnia się pedagoga, psychologa, logopedę. .

     1) Do zadań pedagoga należy:

        a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie  

           indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także  

           wspieranie mocnych stron ucznia,

        b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie  

            i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i  

           pozaszkolnym ucznia,

        c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

        d) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

        e) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

        f) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno

           uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom, w przypadkach,

           gdy uczeń takiej pomocy potrzebuje, a nie jest objęty opieką Zespołu ds. pomocy psychologiczno-

           pedagogicznej,

       g)  organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej,  

            odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i ustaleń dyrektora w zakresie form, sposobu i ilości godzin  \

            pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

        h) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i  

            Profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców, i. działanie na rzecz  

            zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

            j. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania,

        k)  wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki,

         l)  udział w opracowywaniu Szkolnego Programu Wychowawczego

            i Programu Profilaktyki i realizacja zadań przypisanych Zespołom,

        m)  nadzór i analizowanie stopnia przestrzegania w szkole postanowień Konwencji o prawach dziecka i  

              prawach człowieka,

         n) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
 4. organizowanie pomocy logopedycznej uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 7. udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki i Programu Wychowawczego,
 8. realizacja zadań przypisanych Zespołom,
 9. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

37. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy określa dyrektor szkoły.

38. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, zagrożeniem lub niedostosowanych

      społecznym:

     1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

     2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

     3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości

         psychofizycznych ucznia,

     4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

      5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

39. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły zgodnie z ramowym planem nauczania.

40. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się

      indywidualnym nauczaniem.

41. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na  

      podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –

      pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób  

     zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb

     edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

42. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.

43. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania  

     przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

44. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub w szkole.

45. Zajęcia indywidualnego nauczania w szkole mogą być organizowane odpowiednio:

     1) z oddziałem szkolnym, albo,

     2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły

        w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia  

        uczęszczanie do szkoły.

46. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz

      obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do  

      potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

47. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na  

      odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego,

      stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

48. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego  

      nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

49. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

     dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin, a w klasach IV-VI od 8 do 10 godzin tygodniowo.

50. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 48 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

51. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do  

      szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w  

      miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia,  

      organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

52. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem  

      społecznym w szkole, może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym  

      uczeń kończy 21 rok życia.

53. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny  

     program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz

     dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

     ucznia, zwany dalej "programem".

54. Program określa:

      1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych  

          potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w  

          przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

          oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

      2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w  

          przypadku:

         a) ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

         b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

         c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

         d) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

     3) formy pracy z uczniem,

     4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w  

         którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora,

     5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-

          pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami  

          pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez  

          Zespół, o których mowa w § 29 statutu szkoły,

      6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne

          potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

      7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

55. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy

      psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 20 statutu szkoły, po dokonaniu wielospecjalistycznej  

      oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie

      o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

56. Zespół, o którym mowa w pkt. 54, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania  

      ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w  

      miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

57. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4, rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania  

     warunków sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i  

     edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia   

     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

 

§ 85.1 Szkoła posługuje się pieczątkami zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 86.1 Szkoła  używa pieczęci okrągłych do dokumentów specjalnej rangi:

 1. świadectw szkolnych,
 2. legitymacji służbowych i uczniowskich,

2. Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują się w miejscu

   dostępnym dla pracownika, który jest za nie odpowiedzialny.

3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.

4. Pieczątki podłużne używane są do bieżącej dokumentacji sporządzanej przez Szkołę.

§ 87.1 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami  

archiwalnymi.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę dokumentacji nauczania, gospodarki finansowej i materiałowej regulują  

    odrębne przepisy.

§ 88. Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny

1. Opis sztandaru:

   Awers: na czerwonym tle widnieje wizerunek Orła Białego, godło Rzeczpospolitej Polski.

   Rewers: na niebieskim tle, na środku, znajduje się symbol Orderu Uśmiechu. Wokół napis Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wybrani przez Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną.

3. Poczet sztandarowy uczestniczy w:

    1) ślubowaniu uczniów klas I,

    2) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

    3) uroczystościach lokalnych.

    4) w uroczystościach świąt państwowych

4. Hymn Szkoły:

Słowa: Ewa Rebeko,   muzyka: Jan Chudobski

  I  Warnice, szkoła pełna radości

   Jest miejscem także wielkiej mądrości.

   Szkoła uśmiechu jest wyjątkowa

   Jest bardzo fajna i kolorowa.

             Refren:  Order uśmiechu jedyny taki,

                          Który przyznają małe dzieciaki.

                           Dla tych co dobre serca miewają,

                           Którzy tak chętnie nam pomagają.

 II  Błyszczą medale ku wielkiej chwale.

  Lecz nie znajdziecie nigdzie na świecie

  Tego orderu pełnego słońca,

  Gdzie przyznawanie dziś nie ma końca.

                 Refren:  Order uśmiechu........

 III  A więc się uczmy i pomagajmy.

 Drobiny serca z radością dajmy,

  Wszystkim co tego dziś potrzebują.

  Niech się wciąż wszyscy z nami radują.

                   Refren: Order uśmiechu ........

            § 89.1 Szkoła pobiera opłaty za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji.

2. Wysokość opłat pobiera się w kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej.

3. Opłatę wnosi się na konto Rady Szkoły.

§ 90. Kurator Oświaty może uchylić Statut Szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne
z prawem.

§ 91.1. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub jego części mogą występować: Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

2. Traci moc Statut Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach uchwalony dnia 11.10.2010 r   uchwałą Rady Pedagogicznej nr 28/10/2010

           3. Po wniesieniu poprawek jednolity tekst Statutu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
               w Warnicach uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dniu 12.10.2012 roku.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  74-201 Warnice, Warnice 30
 • 91 561 28 60

Galeriazdjęć